Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36227
Nhan đề: Phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Phạm, Huy Kỳ
Từ khoá: Nền tảng tư tưởng của Đảng
Phương thức
Bảo vệ
Đấu tranh
Quan điểm sai trái
Thù địch
Mạng xã hội
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 09 .- Tr.96-102
Tóm tắt: Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài và cấp bách hiện nay. Chúng ta phải nhận diện rõ các cách thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, trong đó có việc sử dụng mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước ta, từ đó tìm ra phương thức bảo vệ và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36227
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.