Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36227
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Huy Kỳ-
dc.date.accessioned2020-10-07T08:59:42Z-
dc.date.available2020-10-07T08:59:42Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn2525-2585-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36227-
dc.description.abstractĐổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài và cấp bách hiện nay. Chúng ta phải nhận diện rõ các cách thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, trong đó có việc sử dụng mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước ta, từ đó tìm ra phương thức bảo vệ và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lý luận Chính trị;Số 09 .- Tr.96-102-
dc.subjectNền tảng tư tưởng của Đảngvi_VN
dc.subjectPhương thứcvi_VN
dc.subjectBảo vệvi_VN
dc.subjectĐấu tranhvi_VN
dc.subjectQuan điểm sai tráivi_VN
dc.subjectThù địchvi_VN
dc.subjectMạng xã hộivi_VN
dc.titlePhương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.