Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36227
Title: Phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Nền tảng tư tưởng của Đảng
Phương thức
Bảo vệ
Đấu tranh
Quan điểm sai trái
Thù địch
Mạng xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 09 .- Tr.96-102
Abstract: Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài và cấp bách hiện nay. Chúng ta phải nhận diện rõ các cách thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, trong đó có việc sử dụng mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước ta, từ đó tìm ra phương thức bảo vệ và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36227
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.