Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36228
Title: Tổ chức thực hiện chương trình tương đương ở Philippin và kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Dương, Thị Oanh
Keywords: Chương trình tương đương
Philippin
Việt Nam
Khu vực châu Á -Thái Bình Dương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 114(175) .- Tr.175-180
Abstract: Lý do cho sự phát triển của các chương trình tương đương ở khu vực châu Á -Thái Bình Dương là nhiều quốc gia trong khu vực có dân số đông, tỷ lệ biết chữ thấp và thiếu các nguồn lực cần thiết để mở rộng hệ thống giáo dục chính quy đủ để đáp ứng nhu cầu giáo dục. Trong tình huống như vậy, một hệ thống thay thế phải được tìm thấy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36228
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.