Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36255
Title: Tăng trưởng xanh – con đường thực hiện tăng trưởng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam
Authors: Bùi, Quang Tuấn
Hà, Huy Ngọc
Keywords: Tăng trưởng xanh
Biến đổi khí hậu
Chiến lược tăng trưởng quốc gia
Phát triển bền vững
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 08 .- Tr.47-62
Abstract: Trong bối cảnh mới của thế giới và của Việt Nam, tăng trưởng xanh là con đường tất yếu của sự phát triển. Vì vậy, muốn củng cố nền tảng của tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, Việt Nam phải coi tăng trưởng xanh như trụ cột xuyên suốt để định hình các chiến lược, các chính sách, các kế hoạch phát triển một cách đồng bộ và đồng hướng. Trong khuôn khổ bài tạp chí, bài viết này chỉ đề cập đến việc thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia Chương trình nghị sự 2030 và những chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh mới hiện nay theo hướng tăng trưởng xanh, từ đó đưa ra một số khuyến nghị chính sách.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36255
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.91 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.