Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36268
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư của khu vực tư nhân theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ tại việt Nam
Authors: Trần, Văn Thế
Keywords: Hình thức PPP tại Việt Nam
Nhân tố ảnh hưởng
Đầu tư
Tư nhân
Đối tác công tư
Giao thông đường bộ
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 572 .- Tr.108-110
Abstract: Bài báo tập trung vào đánh giá thực trạng tình hình đầu tư tư nhân trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam theo hình thức PPP tại Việt Nam. Để đánh giá, bài báo đề xuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư của khu vực tư nhân theo hình thức PPP trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ được hình thành từ 9 thang đo bao gồm: “(1) Lợi nhuận đầu tư, (2) Khung pháp lý, (3) Chia sẻ rủi ro, (4) Kinh tế vĩ mô, (5) Lựa chọn đối tác”, (6) Hỗ trợ của chính phủ, (7) Kênh tài trợ vốn, (8) Năng lực tư nhân và (9) Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Trong bài nghiên cứu này, từ kết quả nghiên cứu định tính thông qua thảo luận nhóm, tác giả đưa thêm 4 thang đo mới vào xem xét bao gồm (6) Hỗ trợ của chính phủ, (7) Kênh tài trợ vốn, (8) Năng lực tư nhân và (9) Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36268
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.