Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36276
Nhan đề: Vai trò của khu công nghiệp đối với việc tăng quy mô lao động ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng: thực trạng và vấn đề
Tác giả: Mai, Ngọc Cường
Phạm, Minh Lộc
Từ khoá: Ngành công nghiệp
Khu công nghiệp
Quy mô lao động
Thành phố Hải Phòng
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 279 .- Tr.29-36
Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích sự biến đổi quy mô lao động của các khu công nghiệp và đóng góp của nó đối với sự phát triển đội ngũ lao động ngành công nghiệp, bài viết chỉ ra hai vấn đề bất cập lớn nhất trên phương diện thu hút lao động của các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện nay là lực lượng lao động được thu hút vào làm việc tại khu công nghiệp còn thấp so với khả năng của khu công nghiệp và sự thiếu ổn định về việc làm của một bộ phận lao động trong khu công nghiệp. Để khắc phục tình trạng đó, bài viết khuyến nghị cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền thành phố với các doanh nghiệp khu công nghiệp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng lao động, quan tâm tới chính sách tiền lương, thu nhập, nhà ở và cải thiện đời sống tinh thần cho người lao động.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36276
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Kinh tế & Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.53 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.