Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36277
Title: Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về khung pháp lý bảo vệ môi trường vùng ven biển
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Nguyễn, Thị Quỳnh Hương
Keywords: Kinh nghiệm
Khung pháp lý
Môi trường vùng ven biển
Bảo vệ môi trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 16 .- Tr.55-56
Abstract: Vùng ven biển thường là vùng ở đó đất và biển tương tác với nhau, trong đó ranh giới về đất liền được xác định bởi giới hạn các ảnh hưởng của biển đến đất và ranh giới về biển được xác định bởi giới hạn các ảnh hưởng của đất và nước ngọt đến biển (IUCN, 1986). Khu vực vùng ven biển là trọng tâm của nhiều ngành kinh tế quốc gia, là nơi mà phần lớn các hoạt động kinh tế, xã hội diễn ra và cũng là nơi chịu sự tác động của các hoạt động này nhiều nhất. Chính vì vậy, các khu vực ven biển nhiều nơi trên thế giới đang bị ô nhiễm nghiêm trọng và suy giảm đa dạng sinh học. Để BVMT vùng ven biển, các quốc gia trên thế giới đã xây dựng hành lang pháp lý cho các hoạt động ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm và giải quyết các vấn đề môi trường vùng ven biển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36277
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.