Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36279
Title: Chính sách đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở Việt Nam và cơ hội đi học
Authors: Lê, Ngọc Hùng
Bùi, Thị Phượng
Keywords: Chính sách giáo dục
Giáo dục
Cơ hội đi học
Việt Nam
Đổi mới căn bản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 2 .- Tr.77-83
Abstract: Bài viết: Chính sách cải cách giáo dục và cơ hội đi học đúng tuổi trước yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục; Thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục; Cơ hội đi học đúng tuổi và trình độ chuyên môn kỹ thuật, học vấn năm 2016.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36279
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.28 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.