Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36283
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Đức Nghiệm-
dc.contributor.authorTạ, Doãn Trịnh-
dc.contributor.authorNguyễn, Hữu Xuyên-
dc.date.accessioned2020-10-08T02:23:20Z-
dc.date.available2020-10-08T02:23:20Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-4794-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36283-
dc.description.abstractTiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) là một nội dung quan trọng được thể hiện tại Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực tế cho thấy, phát triển thị trường KH&CN có ý nghĩa quan trọng trong việc kích cung, tạo cầu, thúc đẩy mua bán, chuyển giao hàng hóa công nghệ, tài sản trí tuệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bài viết tập trung làm rõ sự can thiệp của Nhà nước vào thị trường KH&CN, các khó khăn và phương hướng nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước về phát triển thị trường KH&CN phù hợp bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 08 .- Tr.8-11-
dc.subjectPhát triển thị trường KH&CNvi_VN
dc.titlePhát triển thị trường KH&CN: Nhà nước nên can thiệp đến đâu?vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.