Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36284
Title: Phát triển hạ tầng đo lường quốc gia trong bối cảnh mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế
Authors: Cao, Xuân Quân
Keywords: Đo lường quốc gia
Phục vụ phát triển
Kinh tế
Xã hội
Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 08 .- Tr.12-14
Abstract: Phát triển hệ thống đo lường quốc gia luôn là nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong suốt hơn 7 thập niên qua (kể từ khi Hồ Chủ tịch ký ban hành Sắc lệnh số 08/SL về đo lường ngày 20/1/1950). Trong bối cảnh mới hiện nay, hoạt động đo lường Việt Nam cần phải có những giải pháp thiết thực nhằm phát triển lên một tầm cao mới, khẳng định vị trí là công cụ đắc lực hỗ trợ hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36284
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
665.12 kBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.