Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36286
Title: Môi trường và giải pháp cho chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo của Việt Nam
Authors: Hà, Quang Thụy
Nguyễn, Thanh Thủy
Phạm, Bảo Sơn
Phan, Xuân Hiếu
Trần, Trọng Hiếu
Trần, Mai Vũ
Trần, Quốc Long
Nguyễn, Trí Thành
Lý, Hoàng Tùng
Keywords: Môi trường
Giải pháp
Quốc gia
Trí tuệ nhân tạo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 08 .- Tr.15-19
Abstract: Trí tuệ nhân tạo (TTNT) đã tạo ra những chuyển đổi lớn về kinh tế, xã hội, đời sống của con người, và nhiều nước đã xây dựng chiến lược quốc gia về TTNT. Phân tích môi trường và xây dựng chiến lược quốc gia về TTNT là một công việc đầy thách thức đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bài báo tìm hiểu một số nghiên cứu phân tích về môi trường và xây dựng chiến lược quốc gia về TTNT. Từ đó đưa ra giải pháp định hướng cho chiến lược quốc gia về TTNT của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36286
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.