Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36292
Title: Các nhân tố thúc đẩy và cản trở tài chính toàn diện ở Việt Nam
Authors: Ông, Nguyên Chương
Keywords: Dịch vụ tài chính chính thức
Tài chính của hộ gia đình
Tài chính toàn diện
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 279 .- Tr.74-83
Abstract: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu gộp và hồi quy tobit với bộ dữ liệu điều tra hộ gia đình nông thôn ở Việt Nam (VARHS) 2008, 20/0, 2012. 2014. 2016 để xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính toàn diện ở phạm vi hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy tình trạng học vấn của chủ hộ, thu nhập hộ, giá trị bằng tiền của các mảnh đất thuộc sở hữu của họ, số lượng mảnh đất có sổ đỏ của họ, tiếp cận dịch vụ tài chính thông qua internet là các nhân tố thúc đẩy; trong khi đó tỷ lệ phụ thuộc của họ và hộ nghèo là các nhân tố cản trở tài chính toàn diện ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36292
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.