Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36308
Title: Thử nghiệm ứng dụng đo khoảng cách bằng công nghệ Laser cho xây dựng mô hình quan trắc biến dạng trong đới nứt đất tại Chí Linh, Hải Dương
Authors: Trần, Văn Phong
Bùi, Văn Thơm
Nguyễn, Quang Xuyên
Trần, Việt Anh
Keywords: Đo khoảng cách
Xây dựng mô hình quan trắc
Biến dạng trong đới nứt đất
Chí Linh
Hải Dương
Công nghệ Laser
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 16 .- Tr.28-30
Abstract: Nứt đất là một dạng tai biến địa chất có thể gây ra sự phá hủy đối với các công trình xây dựng trên nó, bởi vậy việc quan trắc biến dạng trên khu vực nứt đất có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thiết kế xây dựng các công trình xây dựng. Bài báo này trình bày tóm tắt các kết quả thử nghiệm công nghệ đo khoảng cách bằng laser áp dụng cho việc quan trắc biến dạng tại trạm quan trắc nứt đất Chí Linh, Hải Dương được Viện Địa chất xây dựng và đã có những kết quả quan trắc biến dạng bước đầu tại đây.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36308
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.