Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36357
Title: Sở hữu Nhà nước và quản trị lợi nhuận: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Authors: Phan, Thị Đỗ Quyên
Hà, Phước Vũ
Keywords: Quản trị lợi nhuận
Sở hữu Nhà nước
Tính minh bạch thông tin
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.21-25
Abstract: Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của sở hữu Nhà nước đến quản trị lợi nhuận. Sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong khoảng thời gian 2009 - 2019, kết quả nghiên cứu cho thấy sở hữu Nhà nước có quan hệ ngược chiều với quản trị lợi nhuận. Kết quả này nhất quán với quan điểm các công ty có tỷ lệ sở hữu Nhà nước cao thường gắn liền với các mục tiêu vĩ mô, đồng thời dễ dàng tiếp cận nguồn vốn từ chính phủ, do đó họ ít có áp lực để quản trị lợi nhuận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36357
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.