Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36361
Title: Mối quan hệ giữa thiết kế xanh và kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu
Authors: Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: ISO-14051
Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu
Thiết kế xanh
Kế toán xanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.37-40
Abstract: Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu không tạo ra nguồn năng lượng mới, nhưng việc thực hiện phương pháp này có thể khuyến khích sử dụng một cách hiệu quả nguồn tài nguyên, từ đó làm giảm các tác động đến môi trường. Bài viết xem xét kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu trên phương diện lý thuyết, đồng thời tổng hợp việc thực hiện kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu tại các công ty trên thế giới, đặc biệt là Nhật Bản nhằm xác định mối quan hệ giữa kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu và thiết kế xanh và cung cấp nguồn tài liệu tham khảo về thiết kế trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36361
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.