Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36362
Title: Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Keywords: Kiểm soát chi thường xuyên
Ngân sách Nhà nước
Kho bạc Nhà nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.41-45
Abstract: Mới đây, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP được ban hành để quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn chi tiết việc kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua Kho bạc Nhà nước. Bài viết chỉ ra những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên được quy định trong hai văn bản này trên 3 vấn đề cơ bản: hình thức kiểm soát chi; hồ sơ kiểm soát chi và nội dung kiểm soát chi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36362
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.