Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36363
Nhan đề: Xây dựng thang đo chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính doanh nghiệp xây lắp niêm yết
Tác giả: Đào, Thị Nhung
Từ khoá: Chất lượng
Phương pháp nghiên cứu định tính
Thang đo đo lường
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.46-49
Tóm tắt: Dựa trên quan điểm đo lường chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính theo đặc tính của chuẩn mực kế toán quốc tế, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính bằng kỹ thuật thảo luận tập trung với các chuyên gia để thực hiện xây dựng, hiệu chỉnh, bổ sung các thang đo đo lường chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính phù hợp với doanh nghiệp xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36363
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.