Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36373
Title: Chính sách, chế độ mới
Keywords: Chính sách
Chế độ mới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.85-86
Abstract: Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được xếp loại ngoài việc thực hiện tốt các yêu cầu của tiêu chí chung còn căn cứ vào kết quả hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách và kết quả đánh giá, xếp loại của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp,...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36373
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
700.05 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.