Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36397
Title: Chủ trương của đảng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng Tư tưởng (1986-1996)
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Mai
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đấu tranh
Phản bác quan điểm sai trái
Bảo vệ nền tảng tư tưởng
Giai đoạn 1986-1996
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08(357) .- Tr.55-61
Abstract: Sau khi mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ (1991), các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá quyết liệt các nước xã hội chủ nghĩa còn lại; ra sức xuyên tạc lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là hệ tư tưởng, nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước sự thử thách khắc nghiệt của lịch sử, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục kiên định; việc vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ cấp thiết, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng kể từ khi thành lập đến nay, đặc biệt là từ sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36397
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.