Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36402
Title: Tách dòng và xác định trình tự gene BS1 liên quan đến kích thước hạt ở cây đậu tương ĐT22 [Glycine max (L.] Merr.]
Authors: Nguyễn, Trịnh Hoàng Anh
Bùi, Tri Thức
Nguyễn, Tiến Dũng
Trần, Văn Điền
Keywords: Tách dòng gene
BS1
Glycine max (L.) Meir.
Đậu tương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 06 .- Tr.3-7
Abstract: Trong nghiên cứu này đã tiến hành tách dòng và xác định trình tự gene BS1 từ giống đậu tương ĐT22 của Việt Nam. Kết quả chỉ ra rằng genc BS1 của giống đậu tương ĐT22 có kích thước 1,011 kb mã hóa cho protein với 337 amino axít. Trình tự gene BS1 của giống đậu tương ĐT22 tương đồng 98,08% so với BS1 và 92,95% so với BS2 đã được công bố. Kết quả của nghiên cứu này góp phần cung cấp tư liệu cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm điều khiển kích thước của hạt giống cây đậu tương Việt Nam nói chung và giống ĐT22 nói riêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36402
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.