Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36404
Title: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của đảng thời kỳ đổi mới
Authors: Nguyễn, Mạnh Bình
Cao, Duy Tiến
Keywords: Hồ Chí Minh
Độc lập dân tộc
Chủ nghĩa xã hội
Thời kỳ đổi mới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08(357) .- Tr.89-93
Abstract: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và trong đường lối của cách mạng Việt Nam. Đó là sự lựa chọn sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu hướng của thời đại và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, Đảng luôn kiên trì, nhất quán vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhằm mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36404
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.