Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36405
Title: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng dược liệu của mẫu Địa liền tím (Haempferia parvflora Wall, ex Baker) Nhập nội tại Hà Nội
Authors: Lương, Thị Hoan
Nghiêm, Tiến Chung
Đỗ, Thị Hà
Keywords: 5,7 - dimethoxyflavon
flavonoid
Địa liền tím
Năng suất
Sinh trưởng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 06 .- Tr.8-15
Abstract: Kết quả cho thấy sau 1 năm trồng, cây Địa liền tím (KP140316) đạt chiều cao 25-35 cm, số nhánh trung bình đạt 3-4 nhánh/khóm, số lá đạt 5-7/khóm, năng suất dược liệu đạt 4.131 kg/ha, hàm lượng chất 5,7 - dimethoxyilavon trong củ đạt 1,89 ± 0,03%/0,505 g thân rễ khô và hàm lượng ilavonoid tổng số tính theo 5,7 - dimethoxyflavon trong rẽ củ KP140316 đạt 5,51 ± 0,14%. Tổng hợp kết quả, bước đầu xác định mẫu giống KP140316 nhập nội có thể thích nghi, phát triển ở Hà Nội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36405
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.