Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36409
Title: Công tác tuyên giáo ở Đảng bộ xã Lùng Vai huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (2010-2020)
Authors: Lê, Văn Hiếu
Keywords: Đảng bộ xã Lùng Vai
Huyện Mường Khương
Tỉnh Lào Cai
Đổi mới công tác tuyên giáo
Ban tuyên vận
Tổ tuyên vận
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08(357) .- Tr.103-106
Abstract: Công tác tuyên giáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức Đảng, đặc biệt là đối với đảng bộ xã biên giới. Đảng bộ xã Lùng Vai, huyện Mường Khương là một trong những Đảng bộ cơ sở được Đảng bộ tỉnh lựa chọn tiến hành điểm đầu tiên của tỉnh từ năm 2012. Với tinh thần đổi mới, Đảng bộ xã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên giáo thông qua mô hình "ban tuyên vận xã và tổ tuyên vận thôn", vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân nhanh chóng, hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36409
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.