Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36409
Nhan đề: Công tác tuyên giáo ở Đảng bộ xã Lùng Vai huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (2010-2020)
Tác giả: Lê, Văn Hiếu
Từ khoá: Đảng bộ xã Lùng Vai
Huyện Mường Khương
Tỉnh Lào Cai
Đổi mới công tác tuyên giáo
Ban tuyên vận
Tổ tuyên vận
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08(357) .- Tr.103-106
Tóm tắt: Công tác tuyên giáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức Đảng, đặc biệt là đối với đảng bộ xã biên giới. Đảng bộ xã Lùng Vai, huyện Mường Khương là một trong những Đảng bộ cơ sở được Đảng bộ tỉnh lựa chọn tiến hành điểm đầu tiên của tỉnh từ năm 2012. Với tinh thần đổi mới, Đảng bộ xã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên giáo thông qua mô hình "ban tuyên vận xã và tổ tuyên vận thôn", vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân nhanh chóng, hiệu quả.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36409
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.