Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36421
Title: Các kỳ đại hội đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2009-2020)
Authors: Phạm, Tất Thắng
Hà, Văn Luyến
Keywords: Kỳ đại hội
Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09(358) .- Tr.25-32
Abstract: Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng. Đảng bộ Học viện được thành lập và gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển Học viện. Trải qua một số lần sắp xếp, tổ chức lại theo chủ trương của Trung ương cho phù hợp với từng giai đoạn của cách mạng, Đảng bộ Học viện luôn giữ vững được tinh thần đoàn kết, nhất trí, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao phó, đặc biệt là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lí luận, nghiên cứu khoa học và tham mưu cho Đảng và Nhà nước về chủ trương, chính sách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Tính từ tháng 9-2010 đến trước tháng 9-2020, Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đảng bộ đã trải qua 2 kỳ Đại hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36421
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.235.216


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.