Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36427
Title: "Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" Giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Hồng Chương
Keywords: Hồ Chí Minh
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Giá trị cốt lõi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09(358) .- Tr.54-59
Abstract: Với thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, qua bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công bố trước toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - với tiêu chí "Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". Hướng theo tiêu chí này, dân tộc Việt Nam đã quyết tâm tranh đấu để đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong thế kỷ XX và ngày nay, toàn Đảng, toàn dân ta vẫn đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu để ngày một hoàn thiện hơn chuỗi giá trị đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh với những giá trị cốt lõi được biểu thị trong tiêu chí vĩnh hằng "Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36427
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.