Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36437
Nhan đề: Góp phần tìm hiểu vốn xã hội ở Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa
Tác giả: Phan, Duy Quang
Từ khoá: Cải cách mở cửa
Trung Quốc
Xã hội Trung Quốc
Vốn xã hội
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 08 .- Tr.18-26
Tóm tắt: Bài viết khái quát một số đặc điểm lớn của vốn xã hội Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa, đánh giá một số tác động tích cực và tiêu cực của nó đến công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở Trung Quốc. Trên cơ sở này, bài viết đi đến nhận định chung nhất về tình hình vốn xã hội tại Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa, và rút ra một số khía cạnh tham khảo sơ bộ về chính sách.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36437
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.