Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36437
Title: Góp phần tìm hiểu vốn xã hội ở Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa
Authors: Phan, Duy Quang
Keywords: Cải cách mở cửa
Trung Quốc
Xã hội Trung Quốc
Vốn xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 08 .- Tr.18-26
Abstract: Bài viết khái quát một số đặc điểm lớn của vốn xã hội Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa, đánh giá một số tác động tích cực và tiêu cực của nó đến công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở Trung Quốc. Trên cơ sở này, bài viết đi đến nhận định chung nhất về tình hình vốn xã hội tại Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa, và rút ra một số khía cạnh tham khảo sơ bộ về chính sách.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36437
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.