Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36443
Title: Tam giáo trong giáo dục và khoa cử Trung Hoa thời kỳ Đường – Tống
Authors: Nguyễn, Trường Khánh
Keywords: Chế độ khoa cử
Giáo dục Trung Hoa
Tam giáo
Thời kỳ Đường – Tống
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 08 .- Tr.45-57
Abstract: Bài viết giới thiệu đôi nét về lịch sử và đặc điểm chế độ giáo dục và khoa cử Trung Hoa, phân tích những biểu hiện và vị thế của tam giáo trong nền giáo dục này trải từ triều Đường đến triều Tống, tức thời kỳ hình thành và định hình chế độ giáo dục gắn với khoa cử. Từ đó, bài viết rút ra đặc điểm và đề xuất một số nhận định, đánh giá lại về di sản cũng như hạn chế của nền giáo dục tam giáo kiểu mẫu này xét trong nền văn hóa Trung Hoa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36443
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.03 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.