Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36445
Title: Điện ảnh và sức mạnh mềm của Trung Quốc trên mặt trận Biển Đông
Authors: Nguyễn, Huy Sơn
Keywords: Biển Đông
Điện ảnh
Sức mạnh mềm
Trung Quốc
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 08 .- Tr.69-76
Abstract: Trong thời gian qua, Trung Quốc đẩy mạnh tuyên truyền chủ quyền trên Biển Đông thông qua điện ảnh. Bài viết nghiên cứu về sức mạnh mềm của điện ảnh trong nền chính trị quốc tế. Trên cơ sở đó, tác giả cho rằng Trung Quốc đang đẩy mạnh điện ảnh thành một mặt trận để định hình nhận thức của người xem trong nước và quốc tế về yêu sách chủ quyền của nước này trên Biển Đông. Bài viết cũng tập trung phân tích về ảnh hưởng của những chiến thuật này và đề xuất đối sách cho Việt Nam trước làn sóng văn hóa Trung Hoa đang xâm nhập ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36445
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.