Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36451
Title: Trao đổi, bàn luận một số vấn đề hội nghị Giơnevơ (7-1954) về đình chỉ chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương
Authors: Nguyễn, Mạnh Hà
Keywords: Hội nghị Giơnevơ
Điện Biên Phủ
Việt Nam
Đông Dương
Trung Quốc
Liên Xô
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09(358) .- Tr.67-73
Abstract: Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" và phá hoại nhiều mặt, các thế lực thù địch đang mưu toan chống phá Việt Nam một cách toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực lịch sử, họ tập trung vào các nội dung, sự kiện quan trọng nhưng đang có những ý kiến đánh giá, nhìn nhận khác nhau, những sự kiện mà Đảng, Chính phủ có những sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo để phê phán, xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận sự thực lịch sử, dẫn đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Bài viết này đề cập đến những nhận thức, đánh giá khác nhau của một số nhà nghiên cứu lịch sử, ngoại giao ở trong nước và ngoài nước về kết quả của Hội nghị Giơnevơ năm 1954 về việc đình chỉ chiến sự ở Việt Nam và Đông Dương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36451
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.