Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36456
Title: Thảo luận, góp ý văn kiện đại hội XIII của đảng thể hiện sự thống nhất ý chí trong toàn đảng, toàn dân
Authors: Tạ, Ngọc Tấn
Keywords: Thảo luận
Góp ý
Dự thảo Văn kiện
Đại hội XIII của Đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09(358) .- Tr.74-79
Abstract: Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung các văn kiện đang được chuẩn bị để trình Đại hội. Chủ trương của Đảng là luôn mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân góp ý xây dựng dự thảo các Văn kiện của Đảng. Đó cũng là việc làm cụ thể khẳng định bản chất dân chủ của chế độ ta, khẳng định tính chất của Đảng đại diện cho lợi ích của nhân dân lao động và toàn dân tộc, phấn đấu vì độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Quá trình chuẩn bị tiến tới Đại hội XIII của Đảng cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị gia tăng các hoạt động tuyên truyền kích động, xuyên tạc, chống phá một cách quyết liệt. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng chủ trương lấy ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội XIII của Đảng để xuyên tạc đường lối của Đảng, chống phá chế độ. Do vậy, thảo luận, góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cần thận trọng giữa "xây" và "chống".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36456
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.