Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36466
Title: Tỉnh Gia Lai tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
Authors: Ngô, Thị Thu Hồng
Keywords: Gia Lai
Bồi dưỡng
Cán bộ, công chức cấp xã
Hệ thống chính trị cơ sở
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 3 .- Tr.84-88
Abstract: Bài viết: Về thực trạng hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Kết luận
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36466
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.