Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3647
Title: Thiết kế Video hỗ trợ Sinh viên tự học học phần kỹ thuật vẽ trong Sinh học (SG263)
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Dương, Thúy Vy
Keywords: Sư phạm Sinh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với mục tiêu thiết kế video hỗ trợ sinh viên tự học học phần Kỹ thuật vẽ trong Sinh học (SG262) – Phần kỹ thuật vẽ máy bằng phần mềm Adobe Illustrator CS6, đề tài “Thiết kế video hỗ trợ sinh viên tự học học phần Kỹ thuật vẽ trong Sinh học (SG262)” đã tiến hành nghiên cứu, phân tích nội dung bài giảng Kỹ thuật vẽ trong Sinh học của Nguyễn Thanh Tùng và Phùng Thị Hằng (2016). Sau đó, đề tài lựa chọn ngẫu nhiên 06 nội dung để xây dựng kịch bản và thiết kế video thử nghiệm. Để đánh giá hiệu quả của 06 video thử nghiệm, đề tài tiến hành khảo sát đối với sinh viên ngành Sư phạm Sinh học Khóa 42 đang học học phần. Qua phân tích kết quả khảo sát, đề tài tiến hành điều chỉnh nội dung kịch bản và xây dựng 20 video chính thức hỗ trợ sinh viên tự học học phần Kỹ thuật vẽ trong Sinh học (SG262) – Phần kỹ thuật vẽ máy. Kết quả nghiên cứu của đề tài là nguồn tư liệu học tập hữu ích đối với sinh viên ngành Sư phạm Sinh học nói riêng và sinh viên các ngành khác nói chung khi nghiên cứu lĩnh vực vẽ kỹ thuật bằng phần mềm Adobe Illustrator CS6.
Description: 98 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3647
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.