Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36471
Title: Ứng dụng kỹ thuật Delphi xây dựng bộ chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên tại khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia
Authors: Vương, Hồng Nhật
Lại, Vĩnh Cẩm
Nguyễn, An Thịnh
Lê, Bá Biên
Nguyễn, Văn Hồng
Vũ, Linh Chi
Keywords: Ứng dụng kỹ thuật Delphi
Bộ chỉ số
Bền vững tài nguyên
Tam giác
Việt Nam
Lào
Campuchia
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 09 .- Tr.45-47
Abstract: Tại Hội nghị cấp cao khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia năm 1999, cả ba nước đều cam kết hợp tác phát triển toàn diện theo hướng bền vững, gắn liền với bảo vệ môi trường. Các tỉnh vùng biên thuộc khu vực trên đều sở hữu những tài nguyên thiên nhiên đặc thù, mang lại động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng khai thác tài nguyên trái phép vẫn còn diễn ra; công tác quản lý kém hiệu quả, chồng chéo, không thống nhất…, gây cản trở rất lớn khi thanh tra, kiểm tra và quản lý tài nguyên tại địa phương. Bài viết giới thiệu nội dung và kết quả áp dụng kỹ thuật Delphi để xây dựng bộ chỉ số quản lý tài nguyên đất, nước và rừng tại vùng biên thuộc Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Đây cũng là kết quả của đề tài mã số TN18/T09 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36471
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
629.51 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.