Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36475
Title: Giải pháp Nâng cao hiệu quả hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh Nam Định
Authors: Bùi, Anh Tú
Phạm, Hùng
Lê, Ngọc Hướng
Keywords: Hệ thống thủy lợi
Sản xuất nông nghiệp
Nam Định
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 06 .- Tr.98-106
Abstract: Trên cơ sở phân tích thực trạng đó, đã đề xuất ba nhóm giải pháp chính nhằm nâng cao hiệu quả tưới của hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định là nâng cao chất lượng công tác duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi; tăng cường năng lực cán bộ; xác định giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi theo mức sẵn lòng chi trả của người sử dụng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36475
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.99 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.