Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36475
Nhan đề: Giải pháp Nâng cao hiệu quả hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh Nam Định
Tác giả: Bùi, Anh Tú
Phạm, Hùng
Lê, Ngọc Hướng
Từ khoá: Hệ thống thủy lợi
Sản xuất nông nghiệp
Nam Định
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 06 .- Tr.98-106
Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích thực trạng đó, đã đề xuất ba nhóm giải pháp chính nhằm nâng cao hiệu quả tưới của hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định là nâng cao chất lượng công tác duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi; tăng cường năng lực cán bộ; xác định giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi theo mức sẵn lòng chi trả của người sử dụng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36475
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.99 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.