Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36479
Nhan đề: Hoạt động Công đoàn Việt Nam (1996-2019) chủ trương và một số kết quả
Tác giả: Nguyễn, Thị Hiền
Từ khoá: Hoạt động công đoàn
Đẩy mạnh công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08(358) .- Tr.98-102
Tóm tắt: Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng luôn quan tâm lãnh đạo các hoạt động của Công đoàn Việt Nam, coi trọng công tác vận động công nhân và xây dựng tổ chức Công đoàn nhằm phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo của Công đoàn, tạo điều kiện để Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36479
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.