Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36492
Title: Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở khu vực nông nghiệp, nông thôn (2008-2020)
Authors: Nguyễn, Thị Túy
Keywords: Đào tạo nghề
Phát triển kinh tế-xã hội
Lao động nông thôn
Tỉnh Đồng Nai
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09(358) .- Tr.109-112
Abstract: Lao động nông thôn chiếm tỉ lệ lớn trong cơ cấu lao động của tỉnh Đồng Nai và có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội ở nông thôn. Do đó, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đặc biệt là lao động có chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp là nhiệm vụ cấp thiết. Từ khi thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, ngày 5-8-2008, "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" đến nay (2020), Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã có nhiều giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, đạt được nhiều những tựu trong lãnh đạo công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở khu vực nông nghiệp, nông thôn thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36492
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.