Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/365
Title: Thiết kế hoạt động thực hành thí nghiệm theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh trong dạy học phần sinh học cơ thể [Sinh học 11]
Authors: Đặng, Thị Dạ Thủy
Trần, Văn Báo
Keywords: Hoạt động thực tiễn
Năng lực nghiên cứu khoa học
Sinh học cơ thể
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 418 .- Tr.42-45
Abstract: Nghiên cứu khoa học là phương pháp nhận thức thế giới gồm: các quan điểm tiếp cận, quy trình động tác cụ thể để tác động vào đối tượng, để đối tượng bộc lộ bản chất. Hay có thể hiểu, phương pháp nghiên cứu khoa học là cách thức nghiên cứu dưới góc độ lí thuyết hoặc thực nghiệm một hiện tượng hay quá trình nào đó, là con đường dẫn nhà khoa học đạt được mục đích sáng tạo.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/365
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_183.09 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.