Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36540
Title: Nghiên cứu đánh giá thoái hóa đất tỉnh Đắk Nông vùng Tây Nguyên
Authors: Nguyễn, Quang Học
Nguyễn, Bá Lâm
Nguyễn, Quang Huy
Keywords: Thoái hóa đất
Tỉnh Đắk Nông
Tây Nguyên
Suy giảm độ phì
Xoi món
Kết von
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 07 .- Tr.20-26
Abstract: Đánh giá 606.364 ha đất của tỉnh Đắk Nông vùng Tây Nguyên có diện tích thoái hóa là 551.430 ha, gồm thoái hóa nặng 31.205 ha, thoái hóa trung bình 242.760 ha và thoái hóa nhẹ 277.465 ha …
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36540
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.