Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36542
Title: Sử dụng ảnh viễn thám độ phân giải cao và phần mềm R, để phân tích thay đổi đất lúa theo thời gian
Authors: Hà, Văn Tuyển
Nguyễn, Khắc Thái Son
Nguyễn, Quang Thi
Nguyễn, Thùy Linh
Dương, Hồng Việt
Keywords: Ảnh PlnnetScope
Đất lúa
Rừng ngẫu nghiên
Ngôn ngữ R
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 07 .- Tr.33-39
Abstract: Nghiên cứu này cho thấy ảnh PlanetScope rất hữu ích trong việc dự đoán đất lúa ở quy mô cấp huyện và trình bày một phương pháp mới trong việc dự đoán phân loại đất bằng ngôn ngữ thống kê R phù hợp với những nhà nghiên cứu không chuyên về GIS hay viễn thám.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36542
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.