Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36542
Nhan đề: Sử dụng ảnh viễn thám độ phân giải cao và phần mềm R, để phân tích thay đổi đất lúa theo thời gian
Tác giả: Hà, Văn Tuyển
Nguyễn, Khắc Thái Son
Nguyễn, Quang Thi
Nguyễn, Thùy Linh
Dương, Hồng Việt
Từ khoá: Ảnh PlnnetScope
Đất lúa
Rừng ngẫu nghiên
Ngôn ngữ R
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 07 .- Tr.33-39
Tóm tắt: Nghiên cứu này cho thấy ảnh PlanetScope rất hữu ích trong việc dự đoán đất lúa ở quy mô cấp huyện và trình bày một phương pháp mới trong việc dự đoán phân loại đất bằng ngôn ngữ thống kê R phù hợp với những nhà nghiên cứu không chuyên về GIS hay viễn thám.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36542
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.