Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36547
Title: Giá trị, tầm vóc của Cách mạng tháng tám
Authors: Nguyễn, Thị Thanh
Keywords: Giá trị
Tầm vóc
Cách mạng tháng tám
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.4-9
Abstract: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lịch sử của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36547
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.