Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36566
Title: Công tác kiểm tra, giám sát ổn định cơ sở
Authors: Phương Nam
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Cơ sở
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.15-16
Abstract: Đảng bộ huyện Tân Phước (Tiền Giang) có 35 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy (trong đó có 11 đảng ủy xã, 1 đảng ủy thị trấn) với hơn 2 nghìn đảng viên. Nét nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 là cấp ủy và UBKT từ huyện đến cơ sở có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện toàn diện các mặt công tác theo quy định Điều lệ Đảng, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, với trọng điểm là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; chức trách, nhiệm vụ được giao; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt đơn vị, địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36566
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
764.2 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.