Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36569
Title: Đảng bộ huyện Gò Công Tây chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu
Authors: Tống, Văn Sông
Keywords: Đảng bộ
Gò Công Tây
Kiểm tra
Giám sát
Người đứng đầu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.17-19
Abstract: Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực người có chức, có quyền, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương; cấp ủy đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ cấp ủy luôn quan tâm sát sao lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36569
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.