Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3657
Title: Nghiên cứu đa dạng về thành phần loài và tính kháng oxy hóa của các loài thuộc họ Củ nâu (Dioscoreaceae) tại Núi Cấm, tỉnh An Giang
Authors: Phùng, Thị Hằng
Nguyễn, Thị Thanh Diệu
Keywords: Sư phạm Sinh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Nghiên cứu đa dạng về thành phần loài và hoạt tính kháng oxy hóa của các loài thuộc họ Củ nâu Dioscoreaceae) tại núi Cấm, tỉnh An Giang” được thực hiện từ tháng 08/2017 đến tháng 05/2018 với mục tiêu điều tra đa dạng về thành phần loài và khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của các loài thuộc họ Củ nâu (Dioscoreaceae) ở núi Cấm tỉnh An Giang. Đề tài sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát theo tuyến để lập danh sách các loài thuộc họ Củ nâu hiện có ở khu vực nghiên cứu. Sau đó tiến hành phân tích, mô tả hình thái để phân loại và lập khóa định loại các loài thuộc họ Củ nâu tại núi Cấm tỉnh An Giang. Kết quả khảo sát được 9 loài thuộc chi Củ nâu (Dioscorea) Khoai mài (Dioscorea persimilis Prain & Burk.), Từ nhiều lá (Dioscorea cf. polyphylla R. Kunth.), Hoài sơn Trung Quốc (Dioscorea batatas Dcne.), Củ nâu trắng (Dioscorea hispida Dennst.), Từ tam giác (Dioscorea deltoidea Wall. ex Griseb.), Khoai trời (Dioscorea bulbifera L.), Từ năm lá (Dioscorea pentaphylla L.), Từ mỏng (Dioscorea membranacea Pierre ex Prain & Burk.). Khoai rạng (Dioscorea glabra Roxb.) tại 5 sinh cảnh gồm: lối mòn, khe suối, khu dân cư, vườn và rừng. Trong đó, có 1 loài có trong Sách đỏ Việt Nam Từ mỏng (Dioscorea membranacea Pierre ex Prain & Burk.). Đề tài tiến hành so sánh cấu trúc vi phẫu 8 mẫu lá thu được, đồng thời bước đầu sử dụng phương pháp DPPH – khử gốc tự do để khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của 8 mẫu trong 7 loài thu được Khoai mài (Dioscorea persimilis Prain & Burk.), Từ nhiều lá (Dioscorea cf. polyphylla R. Kunth.), Hoài sơn Trung Quốc (Dioscorea batatas Dcne.), Củ nâu trắng (Dioscorea hispida Dennst.), Từ tam giác (Dioscorea deltoidea Wall. ex Griseb.), Khoai trời (Dioscorea bulbifera L.), Từ năm lá (Dioscorea pentaphylla L.), Từ mỏng (Dioscorea membranacea Pierre ex Prain & Burk.). Kết quả cho thấy loài có hoạt tính kháng oxy hóa cao nhất là: Hoài sơn Trung Quốc (Dioscorea batatas Dcne.) với chỉ số IC50 = 34,43 (µg/mL) và thấp nhất là Khoai mài (Dioscorea persimilis Prain & Burk.) với chỉ số IC50 = 237,5 (µg/mL).
Description: 91 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3657
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.