Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36570
Title: Nghiên cứu tổng hợp dầu hướng dương epoxy hóa sử dụng xác tác nhựa trao đổi ion (AIER)
Authors: Vũ, Hữu Hưng
Bạch, Trọng Phúc
Đào, Văn Chương
Nguyễn, Công Quyền
Keywords: Dầu hướng dương
Epoxy hóa
Trao đổi ion
Xác tác nhựa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học;Tập 56, Số 03 .- Tr.274-278
Abstract: Phản ứng epoxy hóa dầu hướng dương sử dụng chất xúc tác nhựa trao đổi ion axit mạnh và chất đồng xúc tác axit axetic H2O2 được minh chứng thành công dựa vào sự biến mất của liên kết đôi C=C và sự xuất hiện của nhóm epoxy trên phố hồng ngoại. Nghiên cứu các điều kiện phản ứng đến hàm lượng oxiran, chỉ số iot, độ chuyển hóa liên kết đôi của dầu hướng dương epoxy hóa đã chọn được các thông số: nhiệt độ phản ứng là 60OC, tỉ lệ mol của H2O2 và liên kết đôi là 2,5, hàm lượng xúc tác 110% so với lượng dầu ban đầu khi đó độ chuyển hóa liên kết đôi là 94,89% độ chuyển hóa oxiran đạt được 85,84%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36570
ISSN: 0866-7144
Appears in Collections:Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.19 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.