Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36584
Title: Nghiên cứu của tính chất nguyên liệu đến hiệu quả tăng propylen của phụ gia ZSM-5 trong quá trình xúc tác cracking tầng sôi
Authors: Vũ, Xuân Hoàn
Ngô, Thúy Phượng
Nguyễn, Thanh Sang
Đặng, Thanh Tùng
Vũ, Duy Hùng
Đinh, Đức Mạnh
Đặng, Hải Anh
Keywords: FCC
Nhiên liệu
Propylen
7S-M-5
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 62(08) .- Tr.39-42
Abstract: Bài báo trình bày kết quả mô phỏng, đánh giá ảnh hưởng của tính chất nguyên liệu đến hiệu quả tăng propylen của phụ gia ZSM-5 cho phân xưởng RFCC (Residue Fluid Catalytic Cracking) của Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất bằng phần mềm mô phỏng FCC-SIM. Kết quả cho thấy, hiệu quả sử dụng phụ gia ZSM-5 sẽ cao hơn trên mẫu nguyên liệu nhẹ, giàu paraffin so với mẫu nguyên liệu nặng, giàu aromatic xét trên khía cạnh tăng hiệu suất propylen đồng thời với duy trì hiệu suất xăng cao. Tuy nhiên, mẫu nguyên liệu nặng, giàu aromatic sẽ cho xăng có trị số octan cao hơn so với mẫu nguyên liệu nhẹ, giàu paraffin khi sử dụng phụ gia ZSM-5. Do đó, tùy theo yêu cầu của thị trường, nhà máy có thể lựa chọn loại nguyên liệu có tính chất phù hợp để tối đa hóa hiệu quả sử dụng phụ gia ZSM-5.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36584
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
791.45 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.